Vítá Vás Mateřská škola Hradiště

Naše mateřská škola je jednotřídní s celodenním provozem a nachází se v přízemí společné budovy se základní školou a školní kuchyní. Kapacita mateřské školy je 25 dětí.

Máme samostatnou ložnici, třídu a hernu a sociální zařízení. Školní zahrada a hřiště nabízí široké využití pro pobyt venku v každém ročním období. Blízké okolí mateřské školy nabízí pěkné vyhlídky na Beskydy, Babí horu, Horní dvůr a okolní města i vesnice. Díky lokalitě (blízkost lesa, čerstvý vzduch a atmosféra malé obce), ve které je naše školka situována, mají děti možnost klidného a zdravého vývoje.

O Vaše děti se starají kvalifikované učitelky:

Jurczygová Svatava

Šindelová Kateřina

 

Provoz MŠ je od 630 hodin do 1600 hodin.

 

Časové orientační rozvržení dne

 

6:30 – 8:15     otevření MŠ, volná hra, činnosti řízené i spontánní, rozvíjení podnětů nabízených učitelkou, pitný režim, nabídka ovoce

8:15                uzamčení budovy školy

8:15 – 8:30     pohybová chvilka

8:30 - 9:00     hygiena, dopolední svačina, dokončení činností

9:00 – 9:30    řízené vzdělávací činnosti, komunitní kruhy, námětové činnosti dle vlastní volby, dokončení činností, postupný přechod k pobytu venku

9:30                osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku

9:30 - 11:30    pobyt dětí venku, sezonní aktivity

11:30 - 12:00  oběd a osobní hygiena dětí

12:00 – 12:30 předávání dětí zákonným zástupcům

12:00 – 14:15 odpočinek dětí, klidnější individuální činnosti a hry

14:15 –14:30 odpolední svačina, postupné předávání dětí zákonným zástupcům

14:30 – 16:00 zájmové a vzdělávací činnosti, spontánní aktivity, volné hry a činnosti, odchod domů

16:00               uzamčení budovy školy


 


 

 

Rodiče mohou své děti přivádět dle vlastní potřeby po dohodě s učitelkami a vedoucí ŠJ, jak je uvedeno ve Školním Řádu.

Zákonní zástupci mají možnost se kdykoliv seznámit s dovednostmi dětí v prostředí mateřské školy. Nově příchozím dětem je nabízen adaptační program.

 

 

Název našeho školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání:

Já vím, my víme…“

 

Hlavním cílem našeho ŠVP je,

ŠKOLKA PLNÁ POHODY, POROZUMĚNÍ A VZÁJEMNÉ ÚCTY

 

 

Další cíle našeho programu

Budeme rozvíjet tradice a zvyky, které vedou ke stmelování rodiny, obce i celého národa, vnášejí do našeho života jistý řád a pravidelnost, ale i radost, pospolitost a mravní hodnoty

Uvedeme děti do světa kultury a umění, aby si osvojovaly potřebné dovednosti, návyky a podílely se svým aktivním přístupem na společenském chování ve svém sociálním prostředí

Chceme se zaměřit na ekologické vědomí a uvědomění si odpovědnosti za své chování i jednání ve spolupráci se zákonnými zástupci

Chceme podporovat fyzickou pohodu dítěte, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost a vést ke zdravému životnímu postoji s podporou manipulačních a sebeobslužných dovedností. Povedeme děti k ochraně zdraví a společnými silami budeme zajišťovat zdravou atmosféru a pohodu prostředí.

Připravit dětem klidný přechod do základní školy a probudit v nich chuť k učení a vytváření základů pro další vzdělávání. Vzájemnými návštěvami a společnými akcemi dětí MŠ a ZŠ budeme blíže poznávat školní prostředí.

 

Zájmové činnosti

Naše MŠ je od roku 2008 součástí zařazení škol s ekologickými aktivitami M.R.K.V.I.Č.K.A, je začleněna do projektu Recyklohraní.  Každoročně zajišťujeme akce ke Dni Země / ekologické vycházky do přírody, sázení stromků, tvoření z odpadového materiálu, třídění odpadů, sběr odpadků v blízkém okolí školy apod./

Zajišťujeme pro děti aktivity pod vedením našich učitelek. Keramiku, JÓGU.

V případě většího zájmu zajišťujeme zábavnou formou výuku anglického jazyka pod vedením kvalifikované lektorky.

Starší děti mají možnost rozvíjet své schopnosti a dovednosti při práci s PC pomocí speciálních výukových programů

Při práci s keramickou hlínou využíváme vlastní keramickou pec

Vyjíždíme na plavecké kurzy do Českého Těšína a na lyžařské kurzy do Bukovce.

 

Spolupracujeme

S hasiči – zajišťujeme exkurze do hasičské zbrojnice, hasiči přijíždějí do školy

S myslivci – sbíráme lesní plody pro zvěř, účastníme se společných vycházek do lesa – krmení zvěře

S policií ČR – výukové programy, návštěva příslušníků policie ČR ve škole

S veřejností – účast na Vánočním a Velikonočním setkání v obci s vystoupením dětí

S rodiči – pravidelně pořádáme společné akce pro děti a rodiče /Drakiáda, Světluškový průvod, Vánoční zvonění s Mikulášskou nadílkou, Loučení s masopustem,  dle zájmu zajistíme besedy s PPP, nabízíme knihy a články z časopisů k pomoci řešení každodenních problémů při výchově předškolních dětí.

Se ZŠ – společné návštěvy divadelních a filmových představení, hudebních pořadů, návštěvy předškoláků v 1. třídě a ve ŠD

Se SRPD – školní výlety, dětské radovánky, Den dětí, loučení s předškoláky

S MŠ Těrlicko - společné akce pro děti, výlety a soutěže

 

Náš tým zaměstnanců mateřské školy chce dosáhnout takových úspěchů, aby naplňoval společně se všemi partnery školy  jedno z nejkrásnějších poslání v životě, a tím je výchova dítěte…

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Těrlicko Školní 419/2
Těrlicko
73542
556 205 732 info@skolaterlicko.cz