Toto jsou oficiální webové stránky Základní školy a Mateřské školy Těrlicko, příspěvkové organizace

Informace k novým opatření  v naší škole od 14. 10. 2020:

 

Od 14. 10. 2020 se zavádí distanční výuka pro 1. a 2. stupeň.

26. 10. – 27. 10. 2020 vyhlašuje MŠMT dny volna.

28. 10. 2020 státní svátek

29. 10. – 30. 10. 2020 podzimní prázdniny

Od 2. 11. 2020 by měla být obnovena výuka na obou stupních základních škol.

Distanční výuka – výuka bude probíhat zejména off-line, budou zadávány úkoly přes Google Classroom (Učebnu). Nebude probíhat výuka těchto předmětů: Výtvarná výchova, Hudební výchova, Tělesná výchova, Člověk a svět práce, Výchova ke zdraví, Výchova k občanství, Mediální výchova, Informatika, Laboratorní techniky, Užité výtvarné činnosti, Sportovní hry.

Školní jídelna - umožňuje odběr obědů i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Tito žáci mají možnost obědy odebrat do jídlonosiče v době od 11.30 do 12.30 hodin. Žákům, kteří nebudou obědy odebírat, musí zákonní zástupci obědy odhlásit. Neodhlášený a nevyzvednutý oběd musí být zaplacen.

Školní družina – zakazuje se provoz.

Výuka plavání – zakazuje se.

Škola v přírodě – zakazuje se.

 

V Těrlicku dne 13. 10. 2020.

PaedDr. Vladimír Balajka

preventivní opatření

Pokud se u dětí objeví příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) je nutné telefonicky kontaktovat dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

Vzhledem k současné epidemiologické situaci bylo ředitelem školy z preventivních důvodů nařízeno používání roušek během vyučování i na 1. stupni ZŠ. V případě, že by děti roušky neměly a objevil se spolužák s pozitivními testy, musela by do karantény celá třída včetně vyučujících. Pokud děti roušky mají, v karanténě zůstává pouze pozitivně testovaný žák.

Informace pro rodiče žáků, kteří ve školním roce 2019/2020 byli zapsáni do školní družiny

Poplatek za školní družinu za měsíce duben, květen, červen ve školním roce 2019/2020 se vedení školy rozhodlo vyřešit tímto způsobem:

Úplata_ŠD

opatření covid - 19

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí (včetně COVID - 19).

VSTUP DO ŠKOLY JE UMOŽNĚN POUZE ŽÁKŮM.

Prosíme zákonné zástupce, aby využívali pro komunikaci se školou emaily, telefony a BAKALÁŘE, popřípadě si domlouvali schůzky a nevstupovali do školy bez ohlášení.

PaedDr. Vladimír Balajka


ředitel školy

Pokyny
pro ZŠ a MŠ Těrlicko, odloučené pracoviště Hradiště

Od 1.9.2020 došlo k organizačním změnám školních jídelen Základní školy a Mateřské školy Těrlicko.

Novou vedoucí pro všechna odloučená pracoviště je paní Žaneta Švarcová.

Telefonní kontakt: 603 258 021; e-mail: svarcova@skolaterlicko.cz.

Výběr stravného pro ZŠ Hradiště je možné třemi způsoby:

1.       V hotovosti ve školní jídelně ZŠ a MŠ Těrlicko, Školní 419/2 u paní Žanety Švarcové od 7,30 do 14,30 do 25. dne daného měsíce na stravné následující měsíc. (příklad. do 25. října na stravné měsíce listopadu).

2.       Inkasem k 25. dni daného měsíce na stravné následující měsíc - rodič dává písemný souhlas s provedením inkasa z jeho účtu.

3.       Bankovním převodem - na základě přiděleného variabilního symbolu od vedoucí školní jídelny, provede rodič platbu do 25. dne daného měsíce ve výši  měsíčního stravného vyhlašovaného na následující měsíc ve prospěch bankovního účtu vedeného u ČSOB, a.s. 246800366/0300.

Přihlášení stravy:

Po zaplacení stravy na následující měsíc, je strava automaticky přihlášena na celý měsíc.

Odhlašování stravy:

Na internetových stánkách www.strava.cz  do 12.00 hod, případně u paní kuchařky školní jídelny Hradiště Eriky Pawlasové v době od 10.00 do 11.00 vždy den předem.

Vyzvednutí jídlonosiče daného dne od 11.00 do 11.20 hod ve školní jídelně Hradiště.


Telefonní kontakt: 739 669 717

Postup k odhlašování na netu.pdfsešity pro školní rok 2020/2021 - 2.stupeň

V příloze naleznete přehled sešitů, které budou žáci v tomto školním roce potřebovat.
 

rozdělení 1. tříd šk. rok 2020/2021

Rozdělení 1. tříd 2020_2021.pdf

rozdělení žáků 4. třída šk. rok 2020/2021

Rozdělení žáků 4. třída.pdf

Přírodovědná fotosoutěž na ZŠ Těrlicko

V listopadu naši žáci II. stupně dostali otázku v hodinách přírodopisu: „Rádi fotíte zajímavou přírodu kolem sebe?“  Pokud jejich odpověď byla kladná, tak mohli začít posílat své fotografie v průběhu celého školního roku. Jak se ukázalo, nejvíce „digiobrázků „ zvířat, rostlin a hub pořizovali žáci během celostátní karantény, kdy měli více času si všímat třeba toho, co se děje v trávě na zahradě.

Sešlo se více než sto zajímavých snímků, ze kterých bylo vybráno 15 nejlepších a vystaveno od 17. června 2020 na ZŠ v Těrlicku v učebně přírodopisu.  Na minivernisáži byly oceněny 3 nejzdařilejší fotografie, ceny věnovalo SRPD naší základní školy.

Na 1. místě se umístila fotografie nazvaná „VČELA NA PAMPELIŠCE“ od žákyně 9.A Barbory Ulmanové, která určitě zužitkuje své nadání na střední umělecké škole. 2. místo si vybojovala žákyně 7.B Ester Przeczková se svou „TRÁVOU VE SLUNCI“ a třetí příčku obsadila Eva Fojtíková z 6.B s fotkou „PESTŘENKY NA SEDMIKRÁSCE“.

Všem mladým fotografům děkujeme za jejich nevšední zprostředkování zážitků z přírody a těšíme se na ty další.

Organizátoři soutěže.

 

 

Informace pro rodiče prvňáčků

Prvňáčci ve škole dostanou učebnice, sešity a školní pomůcky (tužku, gumu, pastelky, voskovky, plastelínu, 2 štětce, barvy vodové i temperové, výkresy, náčrtkové papíry, barevné papíry, lepidlo).

Svým dětem pořiďte aktovku, pouzdro vybavené pastelkami, velkou složku na učebnice a sešity (malou v 1. třídě nepotřebují), složku na písmenka, nůžky, cvičební úbor a sportovní obuv, papuče, do výtvarné výchovy zástěrku a igelit na lavici, obaly.

VŠE PODEPSAT!

Výuka - 2. stupeň

Na druhém stupni od 8.6.2020 nebude zahájena pravidelná výuka. Budou pouze konzultace, ke kterým si některé žáky pozvali vyučující.

PaedDr. Balajka Vladimír, ředitel školy

V Těrlicku dne 5.6.2020

hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Podle  vyhlášky 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení zohlední:

1. Podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10.března 2020).

2. Podpůrně podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky.

3. Podpůrně podklady pro hodnocení získané při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době od 25. 5. 2020. U žáků 9. ročníků od 11. 5. 2020.

4. Podpůrně hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.


PaedDr. Vladimír Balajka, ředitel školy

V Těrlicku dne 3. 6. 2020


Děti přijaté / nepřijaté do mš - školní rok 2020/2021


MŠ - přijetí nepřijetí 2020 2021.pdf

Provoz školní jídelny

jídelna_cizí.pdfPříměstké tábory 2020

Vážení rodiče,


naše škola opět ve spolupráci s MAS Pobeskydí organizuje na začátku letních prázdnin příměstské tábory pro děti na prvním stupni ZŠ.


Tento rok budou tábory o něco specifičtější než v předešlých letech, a to díky současné situaci spojené s nákazou Covid-19.


Budou zavedena přísnější pravidla pro hygienu a nošení roušek.


Příměstský tábor je určen pro děti rodičů, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru, OSVČ nebo si aktivně hledají práci (v evidenci na ÚP), jedná se tedy především o hlídání dětí.


Letos budou opět 3 turnusy, a to:


          13. - 17. 7. 2020 - Badatelský 2020


          20. - 24. 7. 2020 - Po stopách SHERLOCKA HOLMESE


          27. - 31. 7. 2020 - Adventure games 2020


Cena za jeden turnus je 600,- Kč (v ceně je zahrnuta strava, pitný režim, doprava a vstupy).


Maximální počet v jednom turnusu je 25 dětí.


Přihlášky prosím zasílejte mailem na adresu: sklarova@skolaterlicko.cz.

Každé přijetí budu potvrzovat zpětným mailem.

Úhrady budeme vybírat s ostatními dokumenty (potvrzení o zaměstnání, potvrzení z OSSZ a potvrzení z ÚP apod.) na společné schůzce, která bude svolána koncem června 2020. Na této schůzce dostanou všichni rodiče podrobné informace.


Informace pro rodiče_tábory_2020.pdf

prihlaska-terlicko-leto-2020.pdf

PTP_letak_A5_terlicko_2020_web.pdf 

 OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL V TĚRLICKU

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení

Vzhledem k nastálé mimořádné situaci si rodiče budou o Žádosti o ošetřovné žádat mailem na adrese fojcikova@skolaterlicko.cz.

Následně jim budou zasílány mailem.

Děkujeme za pochopení.

Zadávání domácích úkolů

Po dohodě vyučujících budou domácí úkoly dětem zadávány takto:

1. stupeň - přes Bakaláře - Komes rodičům

2. stupeň - přes Bakáláře - Komens žákům

Pokud bude ke zprávě přiložen soubor, který vám, z nějakého důvodu, nejde otevřít, bude v Bakalářích v části Dokumenty - Veřejné dokumenty vyučujících ve složce daného učitele.

Pokud se vyskytne jakýkoliv problém s přístupem do Bakalářů, vašim přihlášením, přihlášením žáků (zapomenuté heslo apod.), obracejte se mailem na třídní učitele (mail prijmeni@skolaterlicko.cz) nebo na správce Bakaláře na škole: juchelkova@skolaterlicko.cz.

Zápisové lístky

Zápisové lístky zákonným zástupcům vycházejících žáků se budou vydávat v náhradním termínu, který bude s dostatečným předstihem upřesněn.

oznámení - zrušení lyžařského kurzu

Velikonoční fotky

Velikonoční fotky si můžete vyzvednout a zaplatit v pracovních dnech od 9:00 do 11:00 hodin v kanceláři č. 15.

oznámení o uzavření školy

školáček

 
Škol

zápis do mateřské školy

Vydávání přihlášek: od 6. 4. 2020 do 24. 4. 2020

Sběr přihlášek: 5. a 6. května 2020

Výsledky přijímacího řízení: do 31. května 2020

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

společně za tajemstvím hvězd

28. února 2020 jsme se opět s našimi „ parťáky“ z první třídy vydali na výlet plný poznání, tentokrát do Planetária v Ostravě.

číst dále

fotogalerie

 

zápis do 1.ročníku vzdělávání

Básnické jiskření

V pátek 14.února proběhlo školní kolo recitační soutěže Básnické jiskření. Výherci třídních kol, celkem 27 dětí, soutěžili ve třech kategoriích o nejlépe přednesenou báseň.

výsledky

fotogalerie

těrlická laťka na 1.stupni

Dne 7. 2. 2020 proběhla na Základní škole v Těrlicku každoroční akce – skok do výšky aneb těrlická laťka. Celou akci zaštiťuje ředitel školy PaedDr. Vladimír Balajka. Jak si žáci vedli, se dozvíte v článku zde.

fotogalerie

 

čarovné vánoce

Ve čtvrtek 19.12. se konal ve všech ročnících prvního stupně hudebně národopisný pořad ČAROVNÉ VÁNOCE. Děti se seznámily s netradičními hudebními nástroji, na které si mohly dokonce zahrát.

FOTOGALERIE

turnaj deskových her

V pondělí 16.prosince proběhl v Kulturním domě v Těrlicku turnaj v hraní deskových her.

Z kategorie dětí 1.až 5.ročníku zvítězil Kristián Ďurček,žák 3.A ,na druhém místě byla Eva Dinelli, žákyně 2.A.Na průběh soutěže dohlížely p.učitelky Svatava Čechová a Erika Kolková.

Děkujeme panu Martinovi Ďurčekovi za zajištění akce včetně odměn pro děti.

FOTOGALERIE

výlet do prahy

Dne 3.12.2019 se třídy 3.A, 6.A, 6.B a 9.A vydaly do Prahy, aby si prohlédly reprezentační prostory Pražského hradu, které nejsou běžně veřejnosti přístupné. Jak si tento den užila 3.A se dozvíte v článku a fotky si prohlédněte ve fotogalerii.

mikulášská nadílka v mateřské škole paraplíčko

 


fotogalerie

mikuláš na horách

BURZA HRAČEK

Uspávání broučků

7. listopadu 2019 v podvečer se u Základní školy v Těrlicku rozzářily desítky světýlek našich nejmenších broučků a jejich kamarádů z mateřské školy. Paní učitelky 1. tříd společně s pomocí žáků 7. A si připravily krásný program plný písniček, básniček, tance a nechybělo ani slibované stínové divadlo na hudbu ze Včelích medvídků.

pokračování zde

fotogalerie

Víte, co znamená URSUS ARCTOS ?

Můžete se zeptat našich sedmáků, kteří už to od 27. září vědí. číst dále

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Těrlicko Školní 419/2
Těrlicko
73542
556 205 731 info@skolaterlicko.cz